Protocol Cameratoezicht H.S.V. Sagittarius

De sportlocatie wordt door H.S.V. Sagittarius gebruikt als locatie om handboog-schietsport uit te oefenen. Deze vereniging zorgt voor een groot aantal bezoekers op het terrein, zoals leden, ouders, toeschouwers, huurders, leveranciers en vertegenwoordigers van de gemeente.
Het bestuur van H.S.V. Sagittarius is verantwoordelijk voor de veiligheid op en de beveiliging van het door haar gebruikte deel op dit complex. Het bestuur heeft daarom besloten om de schiethal, en het buitenterrein direct daar omheen, te voorzien van camerabewaking. Het bestuur vindt dit noodzakelijk om de belangen en de eigendommen van H.S.V. Sagittarius, haar leden, haar bezoekers of andere belanghebbenden te behartigen en waar nodig te beschermen.
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de camera’s, de opslag van het beeldmateriaal en het bekijken van de beelden.

Definities
  • H.S.V. Sagittarius maakt onderdeel uit van Sportpark “De Oude Ros” en is gevestigd aan Oude Roswinkelerweg 112-D, 7814RT Emmen, waaronder mede verstaan alle opstallen en terreinen, nader te noemen: ‘het schietterrein’
  • De persoon of personen die in de functie van bestuurslid van H.S.V. Sagittarius statutair zijn benoemd, nader te noemen ‘het bestuur’ of ‘bestuurder’.
Artikel 1: Doel van het cameratoezicht
Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van H.S.V. Sagittarius, de leden,  haar huurders, bezoekers of andere belanghebbenden met inachtneming van de regels voor privacy. Het cameratoezicht op het terrein en/of in de gebouwen richt zich op:
  • Controle op bevoegde toegang en aanwezigheid door personen;
  • Controle op aanwezigheid van ongedierte;
  • Bewaking van eigendommen van H.S.V. Sagittarius;
  • Preventie en registratie van overlast, zoals vandalisme en registratie van wangedrag door personen.
Artikel 2: Privacy van bezoekers
Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel om de schiethal en de directe omgeving daarvan te beveiligen. Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels borden bij de ingang van het schietterrein, bij de ingangen van de gebouwen en binnen in het gebouw.

Artikel 3: Het camerasysteem en beveiliging
Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera’s die opnamen maken van het complex en binnen het clubhuis. Er worden geen opnames gemaakt in de toiletten. Opnames vinden 24 uur per dag, gedurende het gehele jaar plaats, met uitzondering van de schiethal, waar opnames niet plaatsvinden tijdens de officieel vastgestelde schietmomenten. De opnames worden versleuteld online in “de cloud” bewaard in een voor H.S.V. Sagittarius met een uniek paswoord beveiligd gedeelte. Alleen een bestuurslid, en/of een door het bestuur aangewezen (vertrouwens)persoon hebben toegang tot de opnames. De opnames worden iedere 14 dagen overschreven.
Beelden van incidenten die worden veiliggesteld, worden maximaal 6 weken bewaard, of langer indien daar aanleiding toe is. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. Het inzien van beeldmateriaal, door een bestuurslid samen met een door het bestuur aangewezen (vertrouwens)persoon, vindt alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er sprake is van diefstal, vernieling of, na oordeel van het bestuur, ongeoorloofd gedrag.

Artikel 4: Taken en verantwoordelijkheden
Het cameratoezicht bij H.S.V. Sagittarius geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur draagt er zorg voor dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan wanneer dit in verband met een calamiteit is veiliggesteld. Het bestuur stelt alleen de beelden direct veilig wanneer als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er sprake is van diefstal, vernieling of ongeoorloofd gedrag. Beelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe bevoegde overheidsinstanties, indien de wet dit eist of er andere zwaarwegende belangen zijn.

Artikel 5: Inzage in opgenomen materiaal
Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er richtlijnen opgesteld voor het inzien van beelden.
De personen die beelden mogen bekijken, zijn expliciet aan geheimhouding gebonden en is beperkt tot een bestuurslid en een door het bestuur aangewezen (vertrouwens)persoon.
  1. Toegang tot de beelden is met een wachtwoord beveiligd.
  2. Een verzoek tot het inzien van beelden kan eventueel ook door een lid wordt ingediend bij het bestuur. In dit verzoek dient de aanvrager de datum, het tijdstip van opname en eventueel de reden van inzage aan te geven. Gezien de beperkte bewaartermijn kunnen uitsluitend beelden worden ingezien van uiterlijk 30 dagen geleden. Het inzien van de beelden dient te geschieden onder begeleiding van een bestuurslid of zijn of haar waarnemer.
De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het inzien van beelden. Inzien door betrokkenen na toestemming van het bestuur volgens artikel 5.2 is mogelijk wanneer:
  • Het gegevens zijn die hem of haar zelf betreffen.
  • Wanneer hij of zij slachtoffer is geworden van diefstal of bedreiging, en de beelden als bewijsmateriaal kunnen dienen. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan politie of justitie, beschikbaar gesteld of overgedragen.
Artikel 6: Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan autoriteiten
Inzage in opgenomen camerabeelden wordt uitsluitend aan politie of officier van justitie verleend als daartoe een wettig gegeven bevel is ontvangen, of wanneer een andere wettige regeling H.S.V. Sagittarius hiertoe verplicht. Een persoon die op basis van een bevel de beelden in ontvangst neemt dient zich hierbij te legitimeren. Deze persoon tekent voor ontvangst van het beeldmateriaal.

Artikel 7: Informatieverstrekking
Dit protocol maakt deel uit van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en kan op verzoek aan belanghebbenden worden toegezonden.

Artikel 8: Klachten
Bij klachten over de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage moeten schriftelijk worden ingediend bij het bestuur van H.S.V. Sagittarius. Binnen uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht zal een schriftelijke reactie worden gegeven. In geval waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur van H.S.V. Sagittarius.

(Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 23-4-2024)