Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van H.S.V. Sagittarius gevestigd te Emmen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40047929, hierna eventueel ook te noemen: de Vereniging.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@sagittariusemmen.nl

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken op onze website en in onze ledenadministratie persoonsgegevens via onder andere contactformulieren waarmee u zich opgeeft als lid of afmeldt als lid. Wij verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk voor het aangaan en uitvoeren van lidmaatschap aan- en/of afmelding en de contributie-inning.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lidmaatschapsnummer NNHF en/of KHSN (voorheen NHB)
 • Bankrekeningnummer/IBAN
 • Indien van toepassing: BSN

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

H.S.V. Sagittarius verwerkt uw persoonsgegevens – voornamelijk – voor de volgende doelen:

 • verwerking van uw lidmaatschap in onze ledenadministratie
 • het indelen van u in een team van H.S.V. Sagittarius
 • het laten opnemen van u in een whatsappgroep die noodzakelijk is voor de communicatie binnen het team waar u ingedeeld wordt of waarvan u trainer en/of leider bent en/of in andere whatsappgroepen bij het vervullen van vrijwilligerstaken
 • de inning van uw contributie
 • het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld bij het doorzenden publicaties van de NNHF en/of KHSN;

Bewaartermijnen.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
H.S.V. Sagittarius deelt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden zal voorafgaand daaraan worden overeengekomen dat zij zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens), worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. H.S.V. Sagittarius gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Daarom is het op grond van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening niet nodig dat u toestemming hoeft te geven voor het plaatsen van deze cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht H.S.V. Sagittarius te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij H.S.V. Sagittarius op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal H.S.V. Sagittarius dit verzoek doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van H.S.V. Sagittarius hebben ontvangen. Het verwijderen van uw persoonsgegevens zal wel tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld uw lidmaatschap met H.S.V. Sagittarius zal eindigen omdat wij daar dan geen uitvoering meer aan kunnen geven en kan ook pas plaatsvinden nadat u aan uw verplichtingen zoals betaling van contributie hebt voldaan en behoudens wettelijke verplichte bewaartermijnen.

Beveiliging persoonsgegevens
H.S.V. Sagittarius treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van H.S.V. Sagittarius. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. H.S.V. Sagittarius raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid
H.S.V. Sagittarius past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. H.S.V. Sagittarius raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal H.S.V. Sagittarius er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:
Marcel Stokvis, secretaris H.S.V. Sagittarius

Mailadres:
info@sagittariusemmen.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.